top of page

Speed Dating: 真係好想放棄好想喊吖!


Speed Dating: 真係好想放棄好想喊吖!


穿起wetsuit又去玩花式滑水,冬天滑水就像天涼跑步一樣舒服……


Winsome最鍾意玩水上活動,諗起初初學滑水完全係企唔到喺水面。

學極都唔識,真係好想喊吖!

冷靜落嚟,問問自己……


其實點解會企唔到喺水面?

諗真啲,原來每一次上水都係死用力, 死扯條滑水繩……

每次嘅失敗都會反思究竟發生咩問題?

我學到唔好死用力扯滑水繩,嘗試放鬆雙手。

手抓越緊,通常到最後都會失敗。


就像人生一樣是諷刺的, 有時候越想得到卻越會失去,手抓越緊的感情通常到最後都不是屬於你的!

而且每一次失敗都係比我哋一個提醒。

明白到同一個行為……

只會出同一個結果!

在生命中遇到失敗嘅感情,如一直用同一個相處方式,只會令自己繼續失敗落去!

所以你一定要去學習點樣改變。

我學懂了滑水,依家重識玩花式滑水,你呢?


如果你剛剛失戀或者不斷拍拖……分手,拍拖……分手,唔想持續受傷害!

相信我……

只要你行出第一步……你就可以掌握自己嘅人生。創辦人Winsome已經預留空位比你。


One on One Speed Dating同埋免費嘅Relationship advise class,教你一連串嘅essential dating tips……


One on One Speed Dating

https://msng.link/wa/85298391414


Relationship Advise Class-for Essential Dating Tips

https://msng.link/wa/85294189088


如果唔想再重蹈覆轍,必須儘快作出改變 ,找出方法去錫自己,you deserve better!


70 次查看0 則留言

Yorumlar


bottom of page